KURUMSAL

HİZMETLER > İMİSYON ÖLÇÜMLERİ

İmisyon atmosferde bulunan, ölçülen veya teneffüs edilen tüm gaz ve partiküllere denir. Kentsel alanlarda, dış ortam havasında bulunan temel hava kirleticileri; karbonmonoksit (CO), ozon (O3), azot oksitleri (N0x), kükürt dioksit (SO2), asılı partiküler maddeler (APM) ve kurşun (Pb) dur. Ayrıca polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) ve asit aerosolleri gibi hava toksinlerine de gittikçe artan düzeyde önem verilmektedir. Buna bağlı olarak, insan maruziyeti düşünüldüğünde, iç ortam hava kirleticilerinin katkısını da dikkate almak gerekir.

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan işletmeler  ‘ Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ’ne göre Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğe göre çevre iznine ve lisansına tabi işletmelere iznin verildiği sırada öngörülen verilerden herhangi bir sapma olup olmadığını ve tesiste gerçekleştirilen iyileştirmeleri her iki yılda bir, rapor etmek zorundadır. Bu rapor ve bu raporda yer alacak ölçümler Bakanlıkça imisyon ölçümü yapma konusunda yetki verilen kurum veya kuruluşlara yaptırılmalıdır.

 

  Bu kapsamda DNG test ölçüm ve analiz laboratuvarı olarak;
İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümü
Havada Asılı Partikül Madde (Toz) Tayini (PM10)
Çöken Toz Ölçümü ve Analizi
Hava kalitesi modellemesi  kapsamımızda yapılmaktadır.